Conference Papers

 • Arı, A., & Akdağ Kurnaz, E. (2023). Problems Encountered by University Students During the Distance Education Process. The 16th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, 26-28th October, Eskişehir, Abstract Book, 35-47. [Arı, A., &  Akdağ Kurnaz, E. (2023). Uzaktan Eğitim Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 26-28 Ekim, Eskişehir, bildiri özetleri kitabı 35-47.]
 • Avcı, H. S., Aras, B., & Arı, A. (2021). Comparison of 2011 and 2018 Turkish Language and Literature Curriculums in Terms of Program Components. ERPA International Congresses on Education, 03-05th June, Sakarya, Abstract Book, 87-. [Avcı, H. S., Aras, B., & Arı, A. (2021). 2011 ve 2018 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programlarının Program Bileşenleri Yönünden Karşılaştırılması. ERPA International Congresses on Education, 03-05 Haziran, Sakarya, bildiri özetleri kitabı 87.]
 • Avcı, H. S., Şişman, Y. S., & Arı, A. (2021). Comparison of Turkey and Singapore High School Literature Curriculum. ERPA International Congresses on Education, 03-05th June, Sakarya, Abstract Book, 87-. [Avcı, H. S., Şişman, Y. S., & Arı, A. (2021). Türkiye ve Singapur Lise Edebiyat Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırması. ERPA International Congresses on Education, 03-05 Haziran, Sakarya, bildiri özetleri kitabı 87.]
 • Yıldıran, Ç., & Arı, A. (2019). The Relationship between Teachers ‘Psychological Capital and Students’ Foreign Language Anxiety. 1st International Language and Literature Congress, 6-8th November, Osmaniye, Abstract Book, 21-. [Yıldıran, Ç., & Arı, A. (2019). Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri İle Öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı İlişkisi. 1st International Language and Literature Congress, 6-8 Kasım, Osmaniye, bildiri özetleri kitabı 21.]
 • Yıldıran, Ç., & Arı, A. (2019). Investigation of Teachers ‘Psychological Capital and Students’ Attitudes Towards Foreign Language. International Congress of Languages, 9-10-11th October, Adana, Abstract Book, 71-. [Yıldıran, Ç., & Arı, A. (2019). Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile Öğrencilerin Yabanci Dile Yönelik Tutumlarının Incelenmesi. Uluslararası Diller Kongresi, 9-11 Ekim, Adana, bildiri özetleri kitabı 71.]
 • Sirem, Ö., Arı, A., & Kayır, G. (2019). English for Primary Schools and Classroom Teachers’ Opinions. 28th International Conference on Educational Sciences, 25-27 April, Ankara, Proceedings Book, 1467-1471-. [Sirem, Ö., Arı, A. ve Kayır, G. (2019). İlkokullardaki İngilizce Dersine Yönelik Branş ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 25-27 Nisan, Ankara, tam metin kitabı 1467-1471.]
 • Arı, A., & Kayır, G. (2018). Swiss Native Course Framework Plan and Development of A1 Level Activities in accordance with Turkish and Turkish Culture Course Curriculum: An Action Research. International Turkish Culture and Language Symposium, 27-29 September, Skopje/Macedonia, Abstract Book, 26. [Arı, A. ve Kayır, G. (2018). İsviçre Anadili Dersi Çerçeve Planı Ve Türkçe Ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı’na Uygun A1 Düzeyi Etkinliklerin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, 27-29 Eylül, Üsküp/Makedonya, bildiri özetleri kitabı 26.]
 • Arı, A., & Kayır, G. (2018). Investigation of Stakeholder Opinions on Turkish and Turkish Culture in Switzerland. International Turkish Culture and Language Symposium, 27-29 September, Skopje/Macedonia, Abstract Book, 26. [Arı, A. ve Kayır, G. (2018). İsviçre’de Yürütülmekte Olan Türkçe ve Türk Kültürü Dersi’ne İlişkin Paydaş Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, 27-29 Eylül, Üsküp/Makedonya, bildiri özetleri kitabı 27.]
 • Kartal, M., & Arı, A. (2018). Negative Effects of Extreme Technology Usage on Student Development and Learning. 17th International Classroom Teaching Education Symposium, 11-14 April, Ankara, Abstracts Book 763. [Kartal, M., Arı, A. (2018). Aşırı Teknoloji Kullanımının Öğrenci Gelişimi ve Öğrenmeleri Üzerindeki Olumsuz Etkileri. “ Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018)”, 11-14 Nisan, Ankara, bildiri özetleri kitabı 763.]
 • Sirem, Ö., Arı, A., & Akçaalan, M. (2018). Comparison of 2015-2017 1st Class Instruction Programs According to Program Elements. 17th International Classroom Teaching Education Symposium, 11-14 April, Ankara, Abstracts Book, 955. [Sirem, Ö., Arı, A., Akçaalan, M. (2018). 2015-2017 1.Sınıf Öğretim Programlarının Programın Öğelerine Göre Karşılaştırılması. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2018), 11-14 Nisan, Ankara, bildiri özetleri kitabı 955.]
 • Arı, A., & Akçaalan, M. (2018). Comparison of Turkey and Azerbaijan Teacher Training Model. 100th Anniversary of Azerbaijan Republic International Congress, 26-27 May, Eskişehir, Abstracts Book 262-270. [Arı, A., Akçaalan, M. (2018). Türkiye ve Azerbaycan Öğretmen Yetiştirme Modellerinin Karşılaştırılması. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi, 26-27 Mayıs, Eskişehir, tam metin bildiri kitabı 262-270.]
 • Arı, A., & Uluçınar, U. (2018). Active Thinking as a Careful Thinking Skill: A Unit Development Study Based on a Model of Understanding with Design. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 23-25 March, Afyon, Abstract Proceedings 73. [Arı, A., Uluçınar, U. (2018). Bir Özenli Düşünme Becerisi Olarak Aktif Düşünme: Tasarımla Anlama Modeline Dayalı Bir Ünite Geliştirme Çalışması. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018 (ICSE2018), 23-25 Mart, Afyon, Bildiri Özeti 73.]
 • Kartal, M., & Arı, A. (2018). Comparison of 2013 and 2017 of Third Grade English Teaching Program. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 23-25 Mart, Afyon, Abstract Proceedings 74. [Kartal, M., Arı, A. (2018). Üçüncü Sınıf 2013 ile 2017 İngilizce Öğretim Programının Karşılaştırılması. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018 (ICSE2018), 23-25 Mart, Afyon, Bildiri Özeti 74.]
 • Arı, A., & Berk, N. (2018). Free Will: The Relationship Between Dynamic Changes in Consciousness and Brain Connection. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 23-25 Mart, Afyon, Abstract Proceedings 560. [Arı, A., Berk, N. (2018). Özgür İrade: Bilinç ve Beyin Bağlantısındaki Dinamik Değişiklikler Arasındaki İlişki. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018 (ICSE2018), 23-25 Mart, Afyon, Bildiri Özeti 560.]
 • Arı, A., & Akdağ, E. (2018).Transformative Learning in English as a Foreign Language Education. International Congress on Afro-Eurasian Research IV, April 27-29, Budapest-Hungary, Abstracts Book 172. [Arı, A., Akdağ, E. (2018). Yabancı Dil olarak İngilizce Eğitiminde Dönüştürücü Öğrenme. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi IV, 27-29 Nisan, Budapeşte, Macaristan, Bildiri Özeti 172.]
 • Arı, A., Akçaalan, M., & Sirem, Ö. (2018). Comparison of Certain Instruction and Learning Approaches. International Conference on Basic Education. 29-31 MArch, Bursa, Abstracts Book -. [Arı, A., Akçaalan, M., Sirem, Ö. (2018). Belirli Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, 29-31 Mart, Bursa, bildiri özetleri kitabı -.]
 • Arı, A., & Uluçınar, U. (2017). Developing the Inventory of Attentive Thinking Skills Based on Scenario: A Validity and Reliability Study. 5th International Curriculum and Education Congress, 26-28 October, Muğla, Abstract Book 290-292. [Arı, A.; Uluçınar, U. (2017). Senaryoya Dayalı Özenli Düşünme Becerileri Envanterinin Geliştirilmesi: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 26-28 Ekim, Muğla, bildiri özetleri kitabı 290-292.]
 • Karafil, B., & Arı, A. (2017). University Students’ Attitude Levels towards Distance Education. 6th International Social Sciences Education Symposium, 4-6 May, Eskişehir, Abstract Book 429-430. [Karafil, B.; Arı, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Karşı Tutum Düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 4-6 Mayıs, Eskişehir, bildiri özetleri kitabı 429-430.]
 • Yıldıran, Ç., & Arı, A. (2017). Teacher Cognitive Research and Complexity Theory. 6th International Social Sciences Education Symposium, 4-6 May, Eskişehir, Abstract Book 94-95. [Yıldıran, Ç.; Arı, A. (2017). Öğretmen Bilişi Araştırmaları ve Karmaşıklık Kuramı. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 4-6 Mayıs, Eskişehir, bildiri özetleri kitabı 94-95.]
 • Akdağ, E., & Arı, A. (2017). An Analysis of Learning Styles of University Students Learning Turkish as a Foreign Language in Relation to Various Variables. “International Congress on Afro – Eurasian Research II”, 17-20 April, Malaga/Spain, Abstracts Book 93. [Akdağ, E.; Arı, A. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi II, 17-20 Nisan, Malaga/İspanya. Bildiri Özeti 93.]
 • Karafil, B., & Arı, A. (2016). Examination of Power Sharing Level in Preparatory Schools of Higher Education According to Student Views. International Osmaneli Social Sciences Congress, 12-14 October, Bilecik, Abstract Book 5010-5019. [Karafil, B.; Arı, A. (2016). Yükseköğretim İngilizce Hazırlık Sınıflarında Güç Paylaşım Düzeyinin Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim, Bilecik, Bildiri Özeti 5010-5019.]
 • Karafil, B., & Arı, A. (2016). Examination of Students’ Self-Efficacy Perception Levels in Prep Classes. International Osmaneli Social Sciences Congress, 12-14 October, Bilecik, Proceedings Book 1543-1553. [Karafil, B.; Arı, A. (2016). Öğrencilerin İngilizce Özyeterlik Algı Düzeylerinin Hazırlık Sınıflarında İncelenmesi. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim, Bilecik, tam metin bildiri kitabı 1543-1553.]
 • Karafil, B., & Arı, A. (2016). Examinig the power-sharing level in a higher education classroom. Education, Research & Development 2016 Seventh International Conference (International Scientific Events), 4-8 September, Elenite, Bulgaria, Proceedings Book 170-180. [Karafil, B.; Arı, A. (2016). Yükseköğretim Sınıflarında Güç Paylaşımı Düzeyinin İncelenmesi. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme 7. Uluslararası Bilimsel Olaylar Konferansı, 4-8 Eylül, Elenite/Bulgaristan, tam metin bildiri kitabı 170-180.]
 • Bitir, T., Arı, A., & Duran, E. (2016). Effect of Word Teaching with Game on Word Gain. “15th International Primary Teacher Education Symposium”, 11-14 May, Muğla, Proceedings Book 2136-2143. [Bitir, T.; Arı, A. ve Duran, E. (2016). Oyun ile kelime öğretiminin kelime kazanımına etkisi. Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 11-14 Mayıs, Muğla, tam metin bildiri kitabı 2136-2143.]
 • Arı, A. (2015). The Contribution of the Games Played in the Primary School to the Teaching of Values. International Turkish World Children’s Games and Toys Congress, 14-17 May, Eskişehir, Abstract Book 9. [Arı, A. (2015). İlkokulda derslerde oynatılan oyunların değerler eğitimi verilmesindeki katkısı. I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı,14-17 Mayıs, Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabı 9.]
 • Arı, A., & Kayır, G. (2015). Examination of the Level of Awareness of English Teachers about English Curriculum. 24th National Educational Sciences Congress, 16-18 April, Abstract Book, 584. [Arı, A. ve Kayır, G. (2015). İngilizce öğretmenlerinin İngilizce öğretim programlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 16-18 Nisan, Niğde, bildiri özetleri kitabı 584.]
 • Arı, A., & İnci, T. (2014). Evaluation of Common Exam Questions Related to the Eighth Grade Science and Technology Curriculum. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 October, Edirne, Abstract Book 331. [Arı, A. ve İnci, T. (2014). Sekizinci Sınıf fen ve teknoloji ders programına ilişkin ortak sınav sorularının değerlendirilmesi. 9th International Balkan Education and Science Congress, 16-18 Ekim, Edirne, bildiri özetleri kitabı 331.]
 • Arı, A., & Özcan, E. (2014). An Examination of the Effects of School Readiness Levels of Primary School Students on the Process of Learning Reading and Writing. 23rd National Educational Congress, 4-6 September, Kocaeli, Abstract Book 173. [Arı, A. ve Özcan, E. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu düzeylerinin okuma ve yazmayı öğrenme sürecine etkisinin incelenmesi. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül, Kocaeli, bildiri özetleri kitabı 173.]
 • İnci, T., Arı, A., Eren, E., & Yılmaz, B. Y. (2014). Assessment of Secondary School Community Service Studies according to Theachers’ Views. 23rd National Educational Congress, 4-6 September, Kocaeli, Abstract Book 132. [İnci, T., Arı, A., Eren, E. ve Yılmaz, B. Y. (2014). Öğretmen Görüşlerine Göre Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül, Kocaeli, bildiri özetleri kitabı 132.]
 • Baki, S., & Arı, A. (2014). Comparison 2006 and 2013 English Lesson Teaching Programs of Primary Eighth Grades’. 23rd National Educational Congress, 4-6 September, Kocaeli, Abstract Book 116. [Baki, S. ve Arı, A. (2014). “İlköğretim Sekizinci Sınıf İngilizce Dersi 2006 ve 2013 Öğretim Programlarının Karşılaştırılması” 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül, Kocaeli, bildiri özetleri kitabı 116.]
 • Gökler, Z. S., & Arı, A. (2013). 5th Grades Curriculum Adequacy and Students Problems of Transition into Middle school. Fifth International Congress of Educational Research, June 6-9, Çanakkale, Abstract Book 123. [Gökler, Z. S. & Arı, A. (2013). Sınıf Program Yeterlilikleri ve Ortaokula Geçişte Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar. 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Haziran 6-9, Çanakkale, bildiri özetleri kitabı 123.]
 • Arı, A. (2013). Problems Faced by Turkish Citizen Students at Kyrgyzstan-Turkey Manas University. 22nd National Educational Sciences Congress, 5-7 September, Eskişehir, Abstract Book 339. [Arı, A. (2013). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde öğrenim gören Türkiye vatandaşı öğrencilerin karşılaştığı sorunlar 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül, Eskişehir, bildiri özetleri kitabı 399]
 • Can-Çap, R., & Arı, A. (2012). Analyzing the Educational objectives in primary school english curriculum as to affective domain taxonomy. 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’12), 4-6 May 2012, Sarajevo, bildiri özetleri kitabı. [Can-Çap, R.& Arı, A. (2012). İlköğretim İngilizce Öğretim Programındaki Eğitimsel Hedeflerin Duyuşsal Alan Taksonomisine göre İncelenmesi. Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim Konferansı (FLTAL’12), 4-6 Mayıs 2012, Saraybosna, Abstracts Book.]
 • Gökler, Z. S., Aypay, A., & Arı, A. (2012). İlköğretim İngilizce dersi hedefleri kazanımları sbs soruları ve yazılı sınav sorularının yeni bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Rize, bildiri özetleri kitabı 40-41.
 • Arı, A. (2012). Anderson, SOLO, Fink, Dettmer Taxonomies in Cognitive Domain Classification and International Field Acceptance. 21st National Educational Sciences Congress, 12-14 September, İstanbul, Abstract Book 221. [Arı, A. (2012). Bilişsel Alan Sınıflamasında Anderson, SOLO, Fink, Dettmer Taksonomileri ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumları. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül, İstanbul, bildiri özetleri kitabı 221.]
 • Arı, A., & Gökler, Z. S. (2012). Primary Science and Technology Lesson Achievements and Evaluation of SBS  Questions according to New Bloom Taxonomy. 10th National Science and Mathematics Education Congress, 27-30 June, Niğde, Proceedings Book 1-7. [Arı, A. ve Gökler, Z. S. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi kazanımları ve SBS sorularının yeni bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde, tam metin bildiri kitabı 1-7. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2414-30_05_2012-16_57_22.pdf]
 • Arı, A. (2011). Problems in the Implementation of Value Education in Secondary Education. Values Education Symposium, 26-28 Ekim, Eskişehir, Abstracts Book 121. [Arı, A. (2011). Ortaöğretimde değerler eğitiminin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Değerler Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Ekim, Eskişehir, bildiri özetleri kitabı 121.]
 • Şişman, M., & Arı, A. (2011). An Examination of Attitudes of First Year Students at the Faculty of Education and Science and Literature Faculities towards Teaching Profession. 20th National Educational Sciences Congress, Burdur. [ Şişman, M. ve Arı, A. (2011). Eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur.]
 • Saracaloğlu, A. S., & Arı, A. (2011) Contribution of the Formation Program to Teaching Profession Attitudes of Undergraduates. 5th Graduate Education Symposium, [Saracaloğlu, A. S. ve Arı, A. (2011). Lisans mezunlarına verilen formasyon programının öğretmenlik meslek tutumlarına katkısı. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara.]
 • Arı, A. (2010). Primary School Teaching Senior Students’ Recognition Levels of New Primary School Classroom. 9th National Primary School Teaching Symposium, 20-22 May, Elazığ, Proceedings Book 703-707. [Arı, A. (2010). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin yeni ilköğretim programını tanıma düzeyleri. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Elazığ, tam metin bildiri kitabı 703-707.]
 • Arı, A. (2010). University Faculty Members’ Opinions about 2004 Primary Education Program. 1st National Curriculum and Instruction Congress, 13-15 May, Balıkesir, Abstract Book 10. [Arı, A. (2010). 2004 İlköğretim Programı hakkında üniversite EPÖ anabilim dalı öğretim üyelerinin görüşleri. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs, Balıkesir, bildiri özetleri kitabı 10.]
 • Arı, A. (2009). Assesment of Secondary School Non-thesis Graduate Programs according to Students’ Opinions. 4th Graduate Education Symposium, 19-21 October, Ankara, Proceedings Book 161-171. [Arı, A. (2009). Ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 19-21Ekim, Ankara, tam metin bildiri kitabı 161-171.]
 • Arı, A. (2009). Comparison of Turkey and Switzerland Primary School Curriculum ( Grades 1-5) based on the views of Teachers working in Switzerland. National Primary School Teaching Symposium, 21-23 May, Eskişehir, Abstract Book 207-208. [Arı, A. (2009). Türkiye-İsviçre İlkokul (İlköğretim 1-5 Sınıflar) programlarının İsviçre’de görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre karşılaştırılması. 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Eskişehir, bildiri özetleri kitabı 207-208.]
 • Şişman, M., & Arı, A. (2008).  The Basic Problems of Education in Kyrgyzstan and the Need for In-service Training of Teachers. 6th International Turkish World Congress of Social Sciences, 25-28 May, Calalabat-Kyrgyzstan. [Şişman, M. ve Arı, A. (2008).  Kırgızistan’da eğitimin temel problemleri ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyacı. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-28 Mayıs, Calalabat-Kırgızistan.]
 • Arı, A. (2007). Foreign Students’ Evaluation of Graduate Education in Turkey ( Kyrgyzstan Example). 3rd Graduate Education Symposium, 17-20 October, Eskişehir, Abstracts Book 38-43. [Arı, A. (2007). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de aldıkları lisansüstü eğitimin değerlendirilmesi (Kırgızistan Örneği). Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 17-20 Ekim, Eskişehir, tam metin bildiri kitabı 38-43.]
 • Arı, A (2007). Method of Daily Grading of Students in the Journal Book Applied in Kyrgyzstan Education System and its Place in Education. 16th National Educational Sciences Congress, 5-7 September, Tokat, Abstract Book 247. [Arı, A. (2007). Kırgızistan eğitim sisteminde uygulanan jurnal defterinde öğrenciye günlük not verme yöntemi ve öğretimdeki yeri. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Tokat, bildiri özetleri kitabı 247.]
 • Arı, A. (2006). Educational Profile of Turkish Citizens living in Switzerland. 15th National Educational Sciences Congress, 3-15 September, Muğla, Abstract Book 129-130. [Arı, A. (2006). İsviçre’de yaşayan Türkiye vatandaşlarının eğitim profili. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 3-15 Eylül, Muğla, bildiri özetleri kitabı 129-130.]
 • Arı, A. (2005). The Use of Distance Learning Tools for Students to Spend Their Vacation Efficiently. 5th International Conference on Educational Technologies, September 21-23, Sakarya, Proceedings Book 852-857. [Arı, A. (2005). Uzaktan eğitim araçlarının öğrencilerin tatillerini verimli geçirmelerinde kullanılması. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 21-23 Eylül, Sakarya, tam metin bildiri kitabı 852-857.]
 • Özdemir, M. Ç., & Arı, A. (2005). Examination of some Ph.D Theses in the Field of Curriculum and Instruction. 2nd Graduate Education Symposium, 26-28 September, İstanbul, Proceeding Book 40-63. [Özdemir, Ç. ve Arı, A. (2005). Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalında Yapılmış Bazı Doktora Tezlerinin İncelenmesi. II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 26-28 Eylül, İstanbul, tam metin bildiri kitabı 40-63.]
 • Özdemir, M. Ç., Çakmak, M., & Arı, A. (2005). Özdemir, Ç., Çakmak, M. ve Arı, A. (2005). A Program Evaluation Study: Curriculum Views of Instructors Sent Abroad. 14th National Educational Sciences Congress, 28-30 September, Denizli. [Bir program değerlendirme çalışması: Yurt dışına gönderilen öğretim elemanlarının programa yönelik görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül, Denizli.]
 • Arı, A. (2005) Learning Losses of Primary School Students at Summer Holiday. 14th National Educationl Sciences Congress, 28-30 September, Denizli Proceeding Book 85-90. [Arı, A. (2005). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül, Denizli, tam metin bildiri kitabı 85-90.]
 • Ön, F. C., & Arı, A. (2024). Examining Views on Parental Involvement in Preschool English Teaching: Parents’ Views. 5th International Bursa Scientific Research Congress, March 01-03, 2024, Bursa, Abstract Book, -. [Çelebi Demir, E., & Arı, A. (2024). Ebeveynlerin Okul Öncesi Dönemi İngilizce Öğretiminde Ebeveyn Katılımına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 5th International Bursa Scientific Research Congress, March 01-03, 2024, Bursa, bildiri özetleri kitabı -.]

 • Çelebi Demir, E., & Arı, A. (2024). Examining 8th Grade English Course Book in Terms of Vocabulary Teaching: Students’ View. 5th International Bursa Scientific Research Congress, March 01-03, 2024, Bursa, Abstract Book, -. [Çelebi Demir, E., & Arı, A. (2024). 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabının Kelime Öğretimi Açısından İncelenmesi: Öğrenci Görüşleri. 5th International Bursa Scientific Research Congress, March 01-03, 2024, Bursa, bildiri özetleri kitabı -.]